Mốc Nạp Máy Chủ Lorencia

Ngày đăng: 22/07/2022 | Chuyên mục: Tin Tức


Mốc Nạp

100k = 200k wc

1 Box Vũ Khí Rồng

300k = 800k Wc

20 Box Kundun 5

1 Box Vũ Khí Rồng
1 Lông Vũ
Ngọc các Loại 60B 60S 60Cre 60C 60L

500k = 1tr500k Wc
40 Box Kundun 5
1 bộ Ring Pen  1 Op tùy chọn
1 Vũ khí Rồng +11 2 op tùy chọn
3 Lông Vũ
Ngọc các Loại 90B 90S 90Cre 90C 90L

1 triệu = 3tr Wc
1 Set cấp 6 2 op + 11
1 bộ Ring Pen 2op + 11
1 Vũ Khí Rồng +13 3op
Wing 2 Lục MNL + 11
Ngọc các Loại 90B 90S 90Cre 90C 90L

1tr500k = 4tr5 Wc
1 Set cấp 6 3 op + 13
1 bộ Ring Pen 3op + 13
1 Vũ Khí Rồng +13 3op
Wing 2 Lục MNL + 13
Ngọc các Loại 90B 90S 90Cre 90C 90L

Mốc Nạp Sau 4 ngày Open

2 triệu = 6m5 Wc
Wing 2.5 Luck + 11

1 Vũ Khí 380 3op + 13

Ngọc các Loại 90B 90S 90Cre 90C 90L

2tr5 = 8m Wc
Wing 2.5 Luck MNL +13

1 Vũ Khí 380 3op + 15

Ngọc các Loại 90B 90S 90Cre 90C 90L

3tr = 10m Wc
Wing 3 Luck MNL +13

1 Set 380 3 OP + 11

Ngọc các Loại 90B 90S 90Cre 90C 90L

Mốc Nạp Sau 7 ngày Open

3tr5 = 11m500k Wc
Wing 3 Luck 2op MNL +13

1 Set 380 3 OP + 13

Ngọc các Loại 90B 90S 90Cre 90C 90L

4 triệu = 13m Wc
Wing 3 Luck 2op MNL +13

1 Set 400 1 OP 1 lỗ socket + 13

Ngọc các Loại 90B 90S 90Cre 90C 90L

4tr5 = 14m500k Wc
Wing 3 Luck 2op MNL +13

1 Set 400 2 OP 2 lỗ socket + 13

Ngọc các Loại 90B 90S 90Cre 90C 90L

5 Triệu = 17m Wc
Wing 3 Luck 3op MNL +13

1 Set 400 3 OP 3 lỗ socket + 13

Ngọc các Loại 90B 90S 90Cre 90C 90L